Agriculture & Food

Precision Agriculture & Food

OnePlanet Research Center ontwikkelt innovatieve sensor- en digitale technologie die de productie en verwerking van voedsel helpt verduurzamen. Om in het jaar 2050 zo’n 10 miljard wereldburgers van voldoende voedsel te kunnen voorzien moet het huidige voedselproductiesysteem veranderen. Slimme sensor- en digitale technologie helpt voedselproducenten om snel en adequaat te kunnen handelen en zo (schaarse) grondstoffen en arbeid secuur in te kunnen zetten bij de duurzame productie van voldoende wereldvoedsel.

Wat als… we slimme technologieën konden ontwikkelen waarmee iedereen toegang krijgt tot voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel?

Een duurzamere landbouw en veeteelt, waarbij vooral minder gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, zoals vruchtbare aarde, meststoffen, voedingsstoffen land en water, en waarbij minder CO2, ammoniak en stikstof wordt uitgestoten, vraagt om hedendaagse oplossingen.

Chip- en digitale technologieën

Binnen het AgriFood domein ontwikkelt OnePlanet oplossingen op het snijvlak van landbouw en voedsel en chip- en digitale technologie. Het programma verzamelt en combineert gegevens over stikstof uitstoot, precisie landbouw, de kas van de toekomst, voedselverwerking en voedselkwaliteit. Ook de fruitsector wordt middels meten fruitrijpheid en bodemkwaliteit aangesloten bij OnePlanet projecten.

Dit alles doen we met hulp van bestaande en nieuwe sensor technologieën, die worden gevalideerd in de praktijk. De combinatie met datawetenschap is daarin essentieel. Dit maakt het namelijk mogelijk om patronen en inzichten in precisieproductie en -verwerking te identificeren. Hierdoor kunnen we gewassen en productiemethoden aanpassen aan de steeds veranderende klimaatomstandigheden. Met behulp van sensor technologieën en het slim combineren van data kunnen producenten en verwerkers van voedsel snel en precies handelen op alle momenten in de productieketen. De gezondheid van individuele planten of fruitbomen, de aanwezigheid van ziektes of plagen en het welzijn van individuele dieren kan worden bijgehouden en stelt de teler en boer in staat om snel in te grijpen. Op deze manier kunnen we duurzame voedselproductie veiligstellen voor de generaties van de toekomst.

Slimmer en duurzamer

Op het juiste moment, op de juiste plek en met de juiste middelen de processen bijsturen, daar draait het dus om. Een boer die weet dat en wat zijn bodem, plant of dier tekort komt, kan ervoor zorgen dat dit tekort wordt opgeheven. Vanwege de metingen kan er tijdig worden bijsturen en kunnen verliezen of overdosering voorkomen. Ook stellen innovatieve metingen de boer in staat om precies te monitoren wanneer zijn gewas klaar is voor de oogst. Het doel? Minder ruimte innemen, minder water verbruiken, minder arbeid, minder chemicaliën etc- en daarmee een enorme sprong voorwaarts maken om ons systeem tegelijkertijd effectiever en duurzamer te maken. Kortom, door te meten en te analyseren, kunnen we slimmer en duurzamer voedsel produceren. Door slimme sensor technologie ook toe te passen na de oogst tijdens bijvoorbeeld het transport, de opslag of de industriële bereiding van producten kunnen specifieke kwaliteitskenmerken bijgehouden worden en de versheid of hoeveelheid inhoudsstoffen worden gegarandeerd. Zo bereikt een grotere hoeveelheid kwalitatief, vers en hoogwaardig voedsel de consument en wordt verspilling voorkomen.

Gezamenlijke impact

OnePlanet Research center werkt hierin nauw samen met diverse stakeholders, zoals boeren, voedingsmiddelenproducenten, technologie bedrijven en consumenten. Samen vormen wij een ecosysteem waarin we ‘met precisie’  bespreken waar de grootste kansen en behoeften liggen . Want alleen door samen te werken, kunnen we impact realiseren!

Subthema's

Onder het Agri & Food domein vallen de volgende sub-thema’s.

Autonomous Farming

In dit programma wordt bestaande en nieuwe sensor technologie geïntegreerd tot bruikbare prototypes in de land- en tuinbouw.

Om voedsel duurzaam te produceren met minder gebruik van grondstoffen en minder nadelige effecten op het milieu is digitalisering van de land- en tuinbouw essentieel.

In de landbouw vragen meer natuurlijke teeltsystemen om vergaande verfijning van de handelingen die een boer verricht. In de tuinbouw vragen innovatieve groenten-flats zelfs om geheel autonome teeltsystemen. Combinaties van sensoren, slimme data en ‘the internet of things’ leveren straks de noodzakelijke informatie waarmee deze moderne teeltsystemen kunnen worden aangestuurd.

Food Factory of the Future

Inzet van nieuwe sensor en digitale technologie, die real-time inzichten genereren in het voedsel verwerkings-process en de voedsel supply chain. Verkennen van relevante sensor technologie toepassingen voor voedselverwerking en food supply chain, die leiden tot verhoging van kwaliteit van voedsel en verduurzamen van de voedingsproductie.

Het creëren van een digitale twin van een voedselverwerkingsproces en de logistiek keten, met name voor kwetsbare producten zorgt ervoor dat continue inzichten gegeneerd worden tijdens het logistieke proces en zonodig aanpassingen gedaan worden. Hierdoor bereikt er meer voedsel en voedsel van betere kwaliteit  de eindgebruiker, en wordt verspilling tegen gegaan.

Environmental impact

OnePlanet Research Center werkt hier aan kwantificeren van de impact van agrarische bedrijvigheid op de omgeving en natuur, middels fijnmazige sensor netwerken. We willen de boeren zelf in staat stellen om hun impact te meten met gebruiksvriendelijke sensortechnologie om zodoende hun handelingsperspectief bijv. rondom stikstof-beperkende maatregelen, te kunnen bepalen.  “De boer aan het roer”. We richting ons op stikstof uitstoot (zowel in de lucht en in het water), methaan uitstoot en de invloed van steeds meer veranderde klimaatomstandigheden op de bodemgezondheid en biodiversiteit.